top of page

平松龍馬 作品清單
RYOMA HIRAMATSU WORKS LIST

E01 鬼裂文 妖彩 花器『牡丹』

2024
Ceramics
20 X 21 X 23 cm
NT 32800

E02 鬼裂文 妖彩 注器『牡丹』

2024
Ceramics
18.5 X 12.5 X 8 cm
SOLD

E03 鬼裂文 妖彩 杯器『牡丹』

2024
Ceramics
11.5 X 8.5 X 5.5 cm
NT 4800

E04 鬼裂文 妖彩 杯器『牡丹』

2024
Ceramics
12 X 9 X 6.5 cm
NT 4800

E05 鬼裂文 妖彩 杯器『牡丹』

2024
Ceramics
11 X 8.5 X 4.5 cm
NT 4800

E06 鬼裂文 妖彩 杯器『牡丹』

2024
Ceramics
12 X 9 X 7 cm
NT 4800

E07 鬼裂文 妖彩 杯器

2024
Ceramics
11 X 8.5 X 6 cm
NT 4380

E08 鬼裂文 妖彩 杯器

2024
Ceramics
11 X 8.5 X 4 cm
NT 4380

E09 鬼裂文妖彩茶碗

2024
Ceramics
22 X 15 X 13.5 cm
NT 18800

E10 鬼裂文 銀彩般若 杯器

2024
Ceramics
2 pieces
˙7.5 X 8 X 6.5 cm
SOLD

E11 鬼裂文 金彩般若 杯器

2024
Ceramics
2 pieces
˙7.5 X 8 X 6.5 cm
SOLD

E12 鬼裂文 金彩 般若茶碗

2024
Ceramics
˙18 X 19 X 19 cm
NT 23800

E13 鬼裂文 妖彩 香爐

2024
Ceramics
˙14.5 X 15 X 10 cm
SOLD

E14 鬼裂文 妖彩 蓋一輪挿し

2024
Ceramics
˙14.5 X 15 X 10 cm
NT 12800

E15 龍裂文 極彩 注器『爪』

2024
Ceramics
˙14.5 X 9.5 X 12 cm
NT 7500

E16 龍裂文 極彩 杯器『爪』

2024
Ceramics
2 pieces
˙11 X 8 X 5 cm
NT 4680

E17 龍裂文 極彩 注器『玉』

2024
Ceramics
˙23 X 13 X 8 cm
NT 7800

E18 龍裂文 極彩 杯器『玉』

2024
Ceramics
2 pieces
˙9 X 9 X 5 cm
NT 4800

E19 鬼裂文 妖彩 注器『破』

2024
Ceramics
˙14 X 12 X 8 cm
SOLD

E20 鬼裂文 妖彩 杯器『破』

2024
Ceramics
˙10 X 8 X 5 cm
SOLD

E21 鬼裂文 妖彩 杯器『破』

2024
Ceramics
˙9 X 8.5 X 6 cm
SOLD

E22 鬼裂文 妖彩 花器『破』

2024
Ceramics˙
8.5 X 10.5 X 13 cm

NT 9800

E23 鬼裂文 妖彩 花器『破』

2024
Ceramics
10 X 10 X 11 cm
SOLD

E24 龜裂文 銀彩 杯器

2024

Ceramics

2 pieces

9.5 X 9.5 X 5 cm

NT 3800

E25 龜裂文 金彩 杯器

2024

Ceramics

2 pieces

9.8 X 5 X 5.5 cm

NT 3800

E26 龜裂文 燻銀彩 杯器

2024

Ceramics

2 pieces

10 X 10 X 5 cm

NT 3800

bottom of page